Privacyverklaring

1.     Algemeen

 

GBZ is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

GROOT BEVERSE ZWEMCLUB VZW (GBZ)

Zetel : Kalishoekstraat 121, 9120 BEVEREN

Emailadres: info@gbz.be

 

 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

 

2.     Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door GBZ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

·         Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)

·         Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

·         Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding

o   Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)

o   Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,… (uitvoering overeenkomst)

·         Het deelnemen aan competities en tornooien

o   Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)

o   Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)

·         Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst)

·         Promotie, PR en communicatie waaronder

o   Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)

o   Het beheren van sociale media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)

o   Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)

 

3.     Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

        Identificatiegegevens : naam, voornaam

        Privé-contactgegevens :  telefoonnummer, e-mail, adres

        Rijksregisternummer

        Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

        Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)

        Opleiding en vorming

        Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)

        Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

 

Geen enkele categorie van personen wordt onderworpen aan om het even welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

4.     Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

        het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)

        het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);

        het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);

        het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers

        het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of diegene waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

 

Met beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

5.      Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

-          Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, …)

-          Subsidiërende overheden

-          Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

-          De sportfederatie, zijnde Vlaamse Zwemfederatie VZW…

 

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte

 

6.     Bewaartermijn

GBZ  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor die verstrekt zijn, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

GBZ  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk of maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking).

 

7.     Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

      Alle personen die namens GBZ  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

      We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

      Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan die medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

8.     Je rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

Je hebt het recht op de gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

 

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

 

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

 

9.     Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

 

10.           Wijzigingen aan onze privacyverklaring

GBZ  kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 17/6/2018.